SZÉPÍTSÜNK KÖZSÉGET, ÉPÍTSÜNK KÖZÖSSÉGET!

Az önkormányzat bizottsága (2019-2024)

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Elnök Dr. Egyed László
Képviselő tagok Kapuszta Zoltán, Tábik Tibor

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata és hatásköre

 1. Véleményezi és ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi-, gazdasági témájú előterjesztéseket, az önkormányzat éves költségvetését, zárszámadását és tapasztalatairól tájékoztatja a képviselő-testületet.
 2. Közreműködik az önkormányzat éves- és középtávú tervének összeállításánál, segíti azok megvalósulását.
 3. Ellenőrzi az önkormányzati vagyont és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást.
 4. Az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonállapot helyességét ellenőrzi.
 5. Ellenőrzi a költségvetési előirányzatok módosítását, átcsoportosítását.
 6. Véleményezi a hitelfelvételt, vizsgálja annak indokait és gazdasági megalapozottságát.
 7. Tájékoztatást kérhet a képviselő-testület által anyagi támogatásban részesített egyesületektől, szervektől, a támogatás felhasználására vonatkozóan.
 8. Részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésében.
 9. Ellenőrzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek behajtására.
 10. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapítását, belépés, összeolvadás, kilépés, megszűnés indokoltságát.
 11. Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és megszűnésének indokoltságát.
 12. Közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására.
 13. Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működtetésük szabályszerűsége tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására).
 14. Ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi szempontból.
 15. Képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése.
 16. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül.
 17. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása.
 18. A polgármesteri és képviselői összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos ügyek képviselő-testületi döntésre előkészítése és javaslattétel.

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök

 • Folyamatosan ellenőrzi a gazdálkodásra, a pénzügyi feladatok végzésére vonatkozó rendeletek hatályosulását.
 • Rendszeresen figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzését, gazdálkodási feladatainak teljesítését.